Opisy pomieszczeń w alfabecie Braille’a umieszczone na pochwytach ACRAMIT

W ramach programu Dostępność+ określającego zakładany standard dostępności szpitali, zwrócono uwagę na ważną kwestię związana z zapewnieniem odpowiedniego dostępu do jednostek świadczących usługi pomocy i opieki medycznej dla osób słabowidzących oraz niewidomych. W naszym zakresie wiąże się to ze zwróceniem uwagi na dodatkowe opisy i oznaczenia na pochwytach czy odbojoporęczach, które zapewnią dobrą orientację w obiekcie.

Przeprowadzamy aktualnie pierwsze testy wybierając najlepszą opcję, zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym.

Na jakie jeszcze aspekty według Waszej opinii powinniśmy zwłaszcza zwrócić uwagę?

Room descriptions in Braille on ACRAMIT handrails

Within the framework of the Accessibility+ program defining the assumed standard of accessibility of hospitals, attention has been drawn to the important issue of ensuring appropriate access to units providing medical assistance and care for the visually impaired and blind.

In our area of interest this involves paying attention to additional descriptions and markings on handrails or bumper rails, which will ensure good orientation in the facility.
We are currently conducting initial tests to determine the best option, both visually and functionally.


What other aspects do you think we should pay special attention to?

#ACRAMIT #wallguardhandrail

ODBOJOPORĘCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *